Vēl ziema (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Ja galvā doma tev dzimst —
Zini: tā atpakaļ grimst,
Neredzējusi saules un rīta;

Ja krūtīs jūta tev dīgst –
Zini: kā puķe tā nīkst,
Zemē dzelžainu pakavu mīta;

Tu glābdams roku sniedz-
Zini: pats staignī stiedz,
Roka tevim valgos būs pīta –

Nakts bez rīta tev draud…
Tomēr – tu iesi, kur raud, –
Iesi, kur ziedons zēla un vīta,
Dziļā dzīve vēl ziemā dus tīta.